Dossier

Autoverzekeringen: aandachtspunten

12 oktober 2017

12 oktober 2017
Hierbij een aantal belangrijke aandachtspunten vooraleer jouw autoverzekering te kiezen.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Vind de autoverzekering die jou past

 • Elk voertuig dat op de weg rijdt en door een mechanische kracht aangedreven wordt (wagen, vrachtwagen, moto, rijdende kraan, bulldozers, sommige elektrische fietsen of andere voortbewegingstoestellen, ...) moet gedekt zijn door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen.
  Vallen ook onder de verzekeringsplicht, de meeste niet-aangekoppelde aanhangwagens (ook al kunnen ze zelf niet rijden bij gebrek aan mechanische aandrijving) waarvan de maximum toegestane massa meer dan 500 kilo bedraagt.
 • Als je eigenaar bent van een voertuig, ben je dus verplicht om een verzekering BA Auto af te sluiten (niets belet dat iemand anders die verzekering voor je afsluit). Je moet jouw voertuig dekken zodra het op de openbare weg rijdt of op een privéweg die toegankelijk is voor het publiek of een aantal personen (zoals een parking of een camping bijvoorbeeld). De verzekeringsplicht strekt zich ook uit tot de geïmmobiliseerde of achtergelaten voertuigen (in panne aan de kant van de weg bijvoorbeeld).
 • Enkel de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen is wettelijk verplicht, de overige dekkingen (Kleine of Grote omnium of mini-omnium, bestuurdersverzekering, rechtsbijstand, pechverhelping) zijn dus optioneel.
 • Jouw verzekering BA Auto is in principe overal geldig in Europa en in het Middellandse Zeegebied. De lijst van alle landen waarin je gedekt bent, vind je terug op jouw groene kaart.
 • De minimumgrondslagen van de overeenkomst BA Auto zijn voorzien door de wet. Indien je aansprakelijk bent voor een ongeval, zal jouw BA Auto de schade dekken die je berokkend hebt aan de slachtoffers en aan hun goederen, maar die dekking geldt in principe niet voor: de schade aan jouw eigen voertuig (behalve de binnenbekleding wegens vervoer van gewonden); de schade aan de voorwerpen die zich in jouw voertuig bevinden, zelfs al behoren zij toe aan derden; jouw schade (inkomensverlies, gezondheidszorgen, schade aan goederen, enz.).
 • Nagenoeg alle overeenkomsten BA Auto verlenen pechverhelping wanneer jouw wagen na een ongeval in België geïmmobiliseerd is (sommige maatschappijen voorzien in hulp tot 30 km over de grens). In dat geval voorzien zij meestal ook in een vervangwagen.
 • De eigenaar van het voertuig die het ongeval niet veroorzaakt heeft wordt doorgaans door zijn eigen verzekeraar vergoed, in toepassing van de overeenkomst directe regeling, RDR genoemd. Het systeem van de Directe Regeling dient om de materiële schade ingevolge aanrijdingen tussen autovoertuigen vlot af te handelen. Het slachtoffer laat zich dus vergoeden door zijn eigen verzekeraar voor rekening van de tegenpartij die verondersteld wordt aansprakelijk te zijn. Nadat hij zijn eigen verzekerde vergoed heeft, zal die verzekeraar een compensatie ontvangen voor de uitgekeerde sommen, via een mechanisme dat tussen de verzekeraars afgesproken werd. De RDR vloeit voort uit een overeenkomst tussen verzekeraars en bindt hen enkel als ze toegetreden zijn tot die overeenkomst.
 • Doorgaans is er geen sprake van franchises in het kader van een BA Auto (tenzij voor de jonge bestuurders of in geval van een zwaar schadeverleden).
 • De verzekering BA Auto biedt een bijzondere bescherming aan de zwakke weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers en inzittenden van een wagen; kortom, aan al wie niet de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig is. Deze zwakke weggebruikers worden automatisch vergoed indien ze het slachtoffer zijn van een verkeersongeval waarbij een gemotoriseerd voertuig betrokken is, zelfs al is dat ongeval hun schuld (behalve als het om zelfmoord gaat).
 • De bonus-malussystemen die in de BA Auto gebruikt worden, dienen om de premies te doen evolueren in functie van de schadegevallen in fout of de afwezigheid van schadegevallen. Vóór 2004 bestond er een uniform systeem. Terwijl de goede bestuurders beloond werden door elk jaar punten te verliezen (wat hun jaarpremie deed dalen) kregen die welke een ongeval door schuld gehad hadden meer punten (en bijgevolg ook een hogere premie). Aangezien dat systeem niet langer verplicht is, gebruiken de verzekeraars elk hun eigen mechanisme zodat de verzekerden de systemen, en dus de verzekeringen, nauwelijks nog met elkaar kunnen vergelijken.
 • Als je een ongeval hebt met een ander voertuig dat gestolen of niet verzekerd is, dan zal het Belgisch gemeenschappelijk waarborgfonds tussenkomen. Hetzelfde geldt als je het slachtoffer wordt van een vluchtmisdrijf. Indien je een ongeval hebt met een ander voertuig dat in het buitenland ingeschreven is, zal je zich misschien moeten wenden tot het Belgisch Bureau van de autoverzekeraars.

Vind de autoverzekering die jou past


Afdrukken Versturen via e-mail